Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

TARAFLAR

Bu Sözleşme͛nin bir tarafında; FORMASSIST'i (kısaca aplikasyon veyahut uygulama) piyasaya süren F.Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd.Buyaka 2Sitesi 3.Bl. No:8 /C D:92 Ümraniyeİstanbul adresli Form Assist Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Yazılım Ticaret A.Ş. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır)ilediğer tarafında FORMASSIST uygulamasına yeni kaydolan gerçekyada tüzel kişi (bundan sonra kullanıcı veyahut üye) vardır.
Şirket bilgileri: Tel/Faks:+90 216 706 1122
Eposta: [email protected]
(Mersis No:0-0050-5442-7800016).
Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO'nun meslek ile ilgili dav-ranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan öğrenebilir.

KAPSAM

Bu Sözleşme͛nin konusu, Şirket͛e ait olan http://www.formassist.net adresli internet sitesinden, AppleStore͛dan veyahut GoogleMarket͛tan yadaŞirket͛in ileride belirleyebileceği sair platformlardan mobil cihazlara indirilebilen uygulamanın kullanıcı tarafından kullanım koşullarıdır.
Şirket, uygulama ve internet sitesi marifetiyle, mümkün olduğu kadarıyla ihtiyaca uygun olarak, diyet ve egzersiz planlarını, sağlıklıyaşam ürünlerini veyahut hizmetlerini öneri olarak kullanıcıya sunacaktır.
İşbu Genel Üyelik Sözleşmesi͛yle, kullanıcının ücretsiz ve deneme amaçlı alacağıhiz-metlerin şartları belirlenmiştir. Kullanıcı, ücretli ve kendisine özel hizmet almak istediği takdirde, bu Sözleşme͛nin devamı niteliğinde olan ilgili sözleşmeyi ayrıca imzalayacaktır.Şirket, dilediğinde hizmeti kesebilir.
Verilen hizmet kesinlikle tıbbi bir hizmet olmayıp, herhangi bir sonuç garantisi içermez. Tavsiyelere uyup uymamak veyahut bunların olumlu/olumsuz sonuçları konusunda kullanıcısorumludur. Şirket, kullanıcıya garanti vermez.
İşbu sözleşmenin uygulanması sırasındadoğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarıveİstanbul Mahkemeleri veİcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

GENEL ŞARTLAR

Bu Sözleşme͛nin Şirket açısından geçerli olması için, kullanıcının, istenilen üyelik bilgilerini eksiksiz vedoğru olarak mobil uygulama üzerinden girmiş olmasışarttır. Kullanıcı belirtilen onay ve/veya izinleri vererek, bu Sözleşme͛yi mobil uygulama üzerinden Şirket ile kurmuşsayılır. Kullanıcının, aplikasyonun kullanımı veyahut Sözleşme͛nin kurulumu esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğu kabul edilir. Kullanıcı, vermiş olduğu herhangi bir bilginin hatalıolması halinde, yanlış beyan ile bağlantılı olsun olmasın,Şirket͛ten herhangi bir menfi/müspet/manevi zarar talebinde bulunmayacağınıpeşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
Kullanıcı, üyelik işleminin tamamlanmasından sonra verdiği bilgilerde bir eksiklik veyahut hata fark ettiğinde, [email protected]'e e-posta göndermek suretiyle eksik/yanlış bilginin düzeltilmesini talep edebilir. Bu talebin, e-postanınŞirket͛e ulaşmasından itibaren yedinci gün itibariyle tebliğalınmış olduğu varsayılır.Gün hesaplaması yapılırken, sadece iş günleri hesaba katılır.
Üyelik işlemleriniz tamamlandığında, bu Sözleşme, (form-metin olarak) kullanıcının üyelik esnasında bildirdiği e-posta adresine gönderilir. Bu Sözleşme, ayrıca http://formassist.net 'da form haliyele yer almaktadır.Şirket, üyeye "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme͛yi saklamakla yükümlü değildir. Kullanıcı, ihtilaf halinde, böyle özel bir metnin olmadığınıveSözleşme örneğinin web sitesindeki gibi olduğunupeşinen öğrenerek ve kabullenerek Sözleşme͛nin tarafı olmuştur.
Kullanıcı, dilediğinde bu Sözleşme͛yihiçbir gerekçe göstermeksizinve ceza ödemeksizin sona erdirebilir. Kullanıcı, internet sitesi üzerinden üyeliğini dilediğinde sonlandırabilir. Şirket, Sözleşme͛yi herhangi bir sebep sunmaksızın feshetme hakkınıve teknik sebeplerle veyahut gerekli gördüğü herhangi bir sebebe bağlı olarak hizmeti durdurma veyahut kesme hakkını haizdir.
Şirket, bu Sözleşme͛den dolayı hak ve yükümlülüklerini veyahut Sözleşme͛yi tamamen, kullanıcının herhangi bir onayını almaksızın yada ona bildirim yapmaksızın üçüncü gerçek/tüzel kişilere devredebilir. Kullanıcı, Şirket͛inen geniş anlamdaki bu temlik hakkını tanıdığınıpeşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

DİYET VE EGZERSİZ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ KAPSAM VE SINIRLAR

Kullanıcı, internet sitesinden veya aplikasyondan edindiği beslenme tavsiyelerinin tıbbitedavi anlamına gelmediğini, kullanıcının özel sağlık durumlarıile ilgili Şirket͛in bir sorumlu-luğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buşart kişiye özel hazırlanmışolsun yada olmasın tüm hizmetler içingeçerlidir.
Kullanıcı, aldığı hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, nabzının;akıllı saat, iwatch, cep te-lefonu veyahut benzeri teknolojik aletler vasıtasıyla ölçülebileceğini bilmektedir. Bu ölçümler aplikasyon vasıtasıyla Şirket͛çe yapılabileceği gibi; kullanıcının cihazlarıbu verileri kendiliğinden de topluyor olabilir. Bu durumda, Şirket, nabız verisini toplayan üçüncü kişilerden, buverileri almak hakkını haizdir. Kullanıcı, her halde, uzaktan yapılan nabız ölçümlerinin tutarlıolamayabileceğini, yanılma payının yüksek olduğunu,bu verilerin kesin veri olarak değerlendirilemeyeceğini bilmektedir. Şirket, nabız ölçmek konusunda piyasaya süreceği yeni cihazları kullanıcının beğenisine her türlü iletişim metoduyla sunmak hakkını haizdir. Şirket, hiçbir şekilde, uzaktan elektronik aletler marifetiyle yapılan nabız ölçümlerinin yüzde yüz doğ ru olacağını garanti etmez. Şirket͛in aksine yazılı bir beyanı olmadıkça, ileride de böyle bir garanti verdiği varsayılamaz.
Kullanıcı, aplikasyondan veyahut internet sitesinden sağladığı içeriğin, 18yaş altındakiler ve/veya zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabileceğini bildiğini kabul, beyan vetaahhüt eder. Kullanıcı, kendisinin 18yaşından büyük ve farik mümeyyiz olduğunu beyan vetaahhüt eder.
İnternet sitesi, aplikasyon veyahut sair şekilde verilen beslenme listesi, tavsiyesi, diyet listesi, egzersiz programıvb hizmetlerden dolayıŞirket sorumlu değildir. Kullanıcıya karşı her türlü sorumluluk; doğrudan çalışan veyahut işi yüklenen gerçek veya tüzel kişiye aittir. Kullanıcı, herhangi bir menfi/müspet/manevi zarardan dolayıŞirket͛e karşı herhangi bir sorumluluk öne sürmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, verilen hizmetin hiçbir şekilde tıbbi tedavi niteliği taşımadığınıvekişiye özel bir sağlık durumunun varlığı halde uygulanmaması gerektiğini, hizmet ve tavsiyelerin sağlıklı bi-reyler için olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı; aplikasyondan veyahut internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerce yönetilen bağlantılara ulaştığında, bubağlantıların doğruluğunun Şirket güvencesinde olmadığını anlamışve kabul etmiştir. Bu yolla veyahut sair yolla kullanıcı hesap bilgileri veyahut sair varlıklarınabir saldırı olması halinde, kullanıcı sorumlu olup, kullanıcı, Şirket͛ten herhangi bir menfi/müspet/manevi zarar talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK

Şirket, kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımıve imhasıile ticari elektronik iletişimler vediğer hususlarda, aşağıda genel esasları belirtilen kurallara tabidir:
 • Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, Şirket veya yüklenici olarak tayin ettiği ilgili kuruluşcainternet altyapısında alınmıştır. Aplikasyon ve internet sitesi kullanımlarında, tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, Şirket’ ten bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak (kullanıcıile banka) arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirket tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez). Bunların güvenliği hususunda Şirket’e herhangi bir sorumluluk at-fedilmez.
 • Siteye/aplikasyona üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartıve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Banka ve kredi kartlarının güvenliği vekullanıcının üyelik şifre işlemlerinin yahut sair hesaplarının güvenliği kullanıcıyaait-tir.
 • Kullanıcı bilgileri, yasal düzenlemelerin öngördüğü zorunluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
 • Kullanıcının verdiği kişisel olan/olmayan tüm bilgiler (ad-soyad, cinsiyet, medeni du-rum, yaşanılan bölge, ilgi alanları, vücut ölçüleri, beslenme alışkanlıkları, kiloları, alışverişalışkanlığı-beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numaraları, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, e-mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri vesaire gibi bunlarla sınırlı kal-mamak kaydıyla tüm bilgiler), Şirket ve iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından; her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pa-zarlama, kredi kartıve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamalarıve işlemleri yapılmasıamacıileve sair nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ilealınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, saklanabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, trans-fer olunabilir, imha edilebilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.
 • Aplikasyonun kullanıldığı hallerde cihazda ilgili fonksiyon açık ise, her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler (konum verileri, incelenen ürünler vealışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) bluetooth, beacon ve genel-özel kablosuz ağbağlantılarından uygun teknik yöntemler ilealınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen ticari amaçlar ileanılan şirketler ve kuruluşlarca kullanılabilir. Şirket, kullanıcı bilgilerini ve kullanıcının yorum ve yazılarını, sosyal medya platformlarında ve internet ortamında, kişisel hakları açıkça rencide etmemek şartıyla paylaşabilir. Açıkça rencide olmamak duru-munda Şirket’in hakkı saklıdır. Kullanıcı, açıkça rencide olduğunu düşündüğü halde Şirket’e yazılı olarak başvurmak zorunda olup, herhalde Şirket’e bir sorumluluk at-fedilemez.
 • Kullanıcı, dilediğinde bu bilgilerin kullanılmamasıve silinmesi içinŞirket’e başvurabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler, yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçe açıklanmak suretiyle reddedilecektir. Şirket, Kanun-ların kendisini yükümlü tuttuğu kişisel veri işlemlerini yapmaktan imtina etmez.
 • Şirket, kullanıcıya; SMS, e-posta, telefon araması, bluetooth, beacon veyahut bunlarlar sınırlı olmamak kaydıyla sair tüm yollarla elektronik iletişim sunabilir, bilgi gönderebilir, reklam yapabilir, reklam yapılmasına aracılık edebilir.
 • Kullanıcı, bilgisayar ve mobil cihazlarının işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısıayarlarından dilediğinde "çerez"leri kaldırabilir ve/veya bildirimleri durdurabilir.

SÖZLEŞME KAPSAMININ KULLANICI TARAFINDAN BİLİNMESİ

Bu sözleşmeyi aplikasyon üzerinden okuyup onaylamak suretiyle Sözleşmenin tarafı olan kullanıcı:
 • Sözleşmede yazılı tüm bilgileri, şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, keza ilgili hak ve sorumluluklarıtaşıyacağını,
 • Özellikle Kişisel Verileri bakımından, Sözleşme͛nin KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK bölümündeki şartları tek tek okuduğunu, anladığınıvebu Sözleşme͛yi kurduğunu,
 • Özellikle Ticari Elektronik İletiler bakımından, Sözleşme͛nin KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK bölümündeki şartları tek tek okuduğunu, anladığınıvebu Sözleşme͛yi kurduğunu,
 • Verilen hizmetin herhangi bir tıbbi yardım, doktorluk yada hemşirelik hizmeti, sağlık hiz-meti olmadığını; verilen egzersiz ve diyet listelerinin (kişiye özel hazırlanmış olsun yadaolmasın) tamamen kullanıcının sağlıklı bir birey olduğu ön kabulüyle vebudoğrultuda sağlıklı bir birey olarak verdiği bilgiler çerçevesinde tavsiye niteliğinde hazırlanmış olduğunu,
 • Kullanıcının Şirket͛e karşı herhangi bir sebeple herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini ve bir sorumluluk varsa her halde bundan yüklenicinin yada çalışanın sorumlu olduğunu,maddi yada müspet zararla birlikte her türlü sair tazminat hakkının dabu sorumsuzluk ha-line dahil olduğunu,bu sorumsuzluk halinin veen geniş anlamda KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK bölümünde belirtilen hususlarıda kapsadığını,
 • Üyelerin birbirlerine veyahut üçüncü kişilere karşı olan her türlü haksız fiillerinden, telif hakkı ihlallerinden, haksız rekabet sonucuna yol açacak eylem ve işlemlerinden ve sair ihlal-lerinden Şirket͛in sorumlu olmayıp,bu fiili gerçekleştirenin tek başına sorumlu olduğunu, bu ihlalden dolayıŞirket͛in kullanıcının sorumluluğunagitmesi hakkının saklı olduğunu,
 • Şirket͛inbu konuda üçüncü kişilerle yaptığı nispi anlaşmalar hariç olmak üzere, tüm fikri-sınai haklar ile her türlü mülkiyet hakkının Şirket͛e ait olduğunu,Şirket͛in verilen hizmetin şekli ve hizmetin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere her türlü değişiklik hakkının saklıolduğunu,
 • Kullanıcının yazılım kodlarına müdahale etmesinin ve tersine mühendislik işlemleri yapmasının yasak olduğunu, izin almaksızın kopyalama vealıntı yapılmasını yasak olduğunu, sistemi yavaşlatıcı veyahut kullanılamaz hale getirici her türlü faaliyetin yasak olduğunu, kullanıcının bu fiillerden dolayı oluşacak menfi/müspet/manevi zararı tazminle yükümlü olduğunu,
 • Kullanıcıların doğrudan yada dolaylı olarak Şirket vasıtasıyla edindikleri bilgi/reklam vs. çerçevesinde aldıkları kararlar ve işlemlerden tek başlarınaveen geniş anlamda sorumlu olduklarını
 • Bu Sözleşme kapsamından başkavekişiye özel yapılacak hizmet alımlarında, bu Sözleşme͛yeek olarak ayrıca kurulacak mesafeli satış sözleşmesinin söz konusu olacağını

UYGULAMA İÇI SATIN ALMA

 • Ödemeniz iTunes hesabınızdan düşülecektir.
 • Bu hizmet için devamlı faturalandırma yapılacaktır
 • Bir sonraki dönemler için ücret üyelik süresinin sonuna 24 saat kala hesabınızdan alınır
 • Dilediğiniz zaman Hesap Ayarlarınızdan otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz.
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Yukarıdaki esaslarıve kuralları tek tek okudum, benimsedim, gizlilik hükümlerini ve kişisel bilgilerimin kullanılması esaslarınıve Sözleşme’nin tüm maddelerini kabul ettim, ticari el-ektronik ileti gönderilmesine izin verdim, anlatılan şartlarda FORMASISST aplikasyonuna üye olmak istiyorum.

THE PARTIES

On the one hand, the firm Acts İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (hereinafter referred to as the Firm), with its principal office located at “F.Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2Sitesi 3.Bl. No:8 /C D:92 Ümraniye İstanbul”, supplying FORMASSIST (referred to as the application in short) to the market, and on the other hand, real or legal person (hereinafter referred to as the user or the member) which recently registered to the application FORMASSIST, are the parties to this agreement.
FORMASSIST GENERAL MEMBERSHIP AGREEMENT THE PARTIES: 1- On the one hand, the firm Acts İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (hereinafter referred to as the Firm), with its principal office located at “F.Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2Sitesi 3.Bl. No:8 /C D:92 Ümraniye İstanbul”, supplying FORMASSIST (referred to as the application in short) to the market, and on the other hand, real or legal person (hereinafter referred to as the user or the member) which recently registered to the application FORMASSIST, are the parties to this agreement. Particulars of the firm: Tel/Fax: +90 216 706 1122 E-mail: [email protected] (Mersis No:0-0050-5442-7800016). Our firm is a member of the Istanbul Chamber of Trade (İTO), information on the behavioral rules of ITO related to the profession can be found on the website www.ito.org.tr or through the contact number 444 0 486.

SCOPE

The purpose of this Agreement is to set out the terms and conditions of the use by the user of the application which can be downloaded from the firm’s website http://www.formassist.net, AppleStore or other platforms determined by the firm in the future.
The firm will supply to the user its diet and exercise plans, healthy life products or services as proposal, via the application and the Internet site, in compliance with the needs to the greatest possible extent.
The current General Membership Agreement specify the terms under which the user can benefit from the services free of charge and for experimentation purposes. In case the user wants a paid service which is customized for itself, it will also sign the related agreement which constitutes a continuation of the current agreement. The firm can stop receiving services whenever it desires.
The service provided is not a medical service and does not guarantee any result. The user is responsible for whether or not it follows the recommendations and its favorable/unfavorable consequences. The firm does not provide any guarantee to the user.
Turkish laws will apply and Istanbul courts and execution offices will have jurisdiction over the settlement of any dispute arising from the application of this agreement.

GENERAL TERMS

For this agreement to be valid with respect to the firm, the user must enter the membership information required, in full and correctly, via the mobile application. Upon the approval and/or authorization provided by the user, it will be deemed that the agreement has been concluded with the firm, via the mobile application. The user is considered as having provided all information correctly, during the setup of the agreement or the use of the application. In case any information provided by the user is erroneous, it declares and warrants beforehand that irrespective of whether it is related with a false declaration or not, it will not claim any compensation from the firm, for negative/positive/moral loss.
If, following the completion of the membership process, the user detects a deficiency or error in the information it provided, it can request the correction of the error/deficiency by sending an e-mail to [email protected], This request will be deemed as having been notified as of the seventh day following the receipt of the e-mail by the firm. In the calculation of the number of days, only working days will be taken into account.
Following the completion of the membership process, this agreement (as form-text) will be communicated to the e-mail address indicated by the user during the membership process. This agreement shall also be in the form of http://formassist.net. The firm is not entitled to preserve the agreement “specific” (with information included related to the party) to the member. The user became a party to the agreement by learning and accepting that in case of dispute, there is no such special text and the copy of the agreement is as the one provided on the Website.
he user can terminate this agreement, whenever it desires, without providing any justification and paying any penalty. The user can terminate its membership agreement via the Internet, whenever it desires. The firm has the right to suspend or stop the supply of the service, without providing any reason, to use its right of termination, for technical reasons or any reason whatsoever.
he firm can transfer its rights and obligations arising from this agreement or the agreement in full, to real/legal third persons, without the approval of or notification to the user. The user declares and warrants in advance that it agrees with this right of transfer of the firm, to the greatest possible extent.

SCOPE AND LIMITS OF THE DIET AND EXERCISE CONSULTANCY SERVICE

The user agrees, declares and warrants that nutrition recommendations provided via the Internet site or the application are not medical treatments and that the firm shall not be held liable for the user’s special health state. This term applies to all services, whether specific to the person or not.
The user is aware that, in order to improve the quality of the service provided, its pulse can be measured with a smart watch, iwatch, mobile phone or similar technological instruments. Such measurements can be taken by the firm, via the application or the user’s devices can collect this data automatically. In such case, the firm has the right to obtain this data from the third persons collecting pulse data. The user is aware of this fact, in any case, remote pulse measurements are not be consistent, that there is a high margin of error, and that such data cannot be considered as accurate data. The firm has the right to submit to the user’s appreciation, by all kinds of means, the new devices for measuring pulse which it will supply to the market, regarding the measurement of pulse. The firm does not guarantee that the measurement of remote pulse by electronic devices are a hundred per cent accurate. Unless the firm makes a statement in writing, it will not be considered as having provided such a warranty, neither in the future.
The user agrees, declares and warrants that it is aware that the content of the application or the website can be prejudicial to persons aged under 18 and/or mentally-handicapped. The user declares and warrants that it is aged over 18 and at the age of discernment.
The firm is not responsible for services such as nutrition list, recommendation, diet list, exercise program etc. provided via the Internet site, the application or other means. All kinds of liability related to the user shall be directly incurred by the employee or real or legal persons undertaking the work. The user agrees, declares and warrants in advance that it will not claim any compensation from the firm for any negative/positive/moral loss.
The user declares and warrants in advance that the service provided does not constitute a medical treatment in any way and must not be applied to a person having a special health condition and that the services and recommendations are for healthy persons.
The user understands and agrees that the firm provides no guarantee for the correctness of links of third persons accessible via the application or the Internet site. The user declares and warrants that in case of hacking to the user’s account information or other assets, by this way or other means, the user will be considered responsible and will not claim for any compensation from the firm for negative/positive/moral loss.

PERSONAL DATA AND CONFIDENTIALITY

The firm is subject to the following general principles of rules related to the confidentiality, protection, preservation, processing-use and destruction of the user’s information, and commercial electronic communication and other matters:
 • The required measures for the safety of the information provided by users and the operations shall be taken within the Internet infrastructure by the firm or the related enterprise appointed by the firm, depending on the nature of the information and operation. For the application and Internet site use, all credit card transactions and approvals shall be effected by the related bank and similar card institutions online (user and the bank), independently from the firm (Information such as credit card "code" which are not seen by the firm, neither registered). The firm cannot be held liable in respect of their safety.
 • Site/application membership, product/service purchase and information update, critical confidential information on credit cards and bank cards cannot be viewed by the other Internet users. The responsibility for the safety of bank and credit cards and the safety of user’s membership code operations or other accounts belong to the user.
 • User information can be disclosed to the related institutions, within the framework of legal obligations.
 • The full information provided by the user, whether personal or not (name-surname, gender, civil status, residence zone, field of interest, body size, nutritional habits, weight, shopping habits-preferences, invoice contents, mobile/home/office telephone numbers, device codes, identification (cookie) information, e-mail address, all kinds of card information excluding password, technical advertiser-identity information and location data etc. non-exhaustively) can be obtained by the firm and its business partners, successor and/or third persons/institutions which they will determine (including social media-online advertisement firms), for the promotion of all kinds of products-services, advertisement, communication, sale, marketing, credit card and membership information, application and transactions purposes and other reasons, by means of automatic/non-automatic methods, it can be acquired, recorded in written/magnetic archives, locally and abroad, within the legal maximum period and the period required according to the nature of the information, it can be stored, preserved, made available, used, updated, modified, rearranged, classified, shared, transferred locally and abroad, eradicated and reproduced in copies in accordance with with other laws.
 • In case of use of the application and the related function is open on the device, all kinds of personal-non personal information (including location information, examined products and information on the products-value of the acquisition) can be acquired via bluetooth, beacon and general-private wireless network connections, by way of appropriate technical methods, used by the said firms and institutions for the above-mentioned commercial purposes. The firm can share user information and comments on social media platforms and the Internet, provided that they do not violate clearly personal rights. The right of the firm in case of no clear offense is reserved. In case the user believes to have clearly been subject to a violation, it must apply in writing to the firm and the firm cannot be held liable in any case.
 • The user can apply to the firm whenever it desires, to request it not to use this information and delete it. Applications and requests on these matters will be made within the legal maximum timeframe or will be refused by providing a legal justification. The firm will not refrain from performing personal data operations it is entitled to under the laws.
 • The firm can communicate to the user by means of SMS, e-mail, phone call, bluetooth, beacon or other electronic means of communication not restricted to the aforementioned, send information, advertisement, serve as intermediary for advertisement.
 • The user can remove cookies from its computer and mobile device operating system and/or Internet browser, whenever it desires and/or stop notifications.

KNOWLEDGE OF THE SCOPE OF THE AGREEMENT BY THE USER

The user who becomes a party to the agreement by reading and approving the agreement via the application irrevocably agrees, declares and warrants that:
 • It has read, understood all information provided in this agreement, will fulfill its obligations in a timely and complete manner and will assume its related rights and responsibilities, specified in the agreement’s section on PERSONAL DATA AND CONFIDENTIALITY, particularly in respect of its personal data, and concluded the present agreement,
 • It read each of the conditions specified in the agreement’s section on PERSONAL DATA AND CONFIDENTIALITY, particularly in respect of commercial electronic messages, and concluded the present agreement,
 • The service supplied shall not consist a medical assistance, physician or nurse service, a medical service, the exercise and diet lists provided (whether prepared specifically for the person or not) have been provided with the total acceptance that the user is healthy, and in the nature of recommendation, within the framework of the information provided by the healthy individual,
 • The user will not hold the firm liable, for any reason whatsoever, and in case of liability, it will be incurred by the underwriter or its employee, and all kinds of compensation right, together with material or positive loss, are included within the scope of this liability to the greatest extent, the points specified in the section on PERSONAL DATA AND CONFIDENTIALITY,
 • The firm shall not be held liable for any and all kinds of wrongful acts of members towards one another or third persons, violation of copyrights, acts and operations resulting in unfair competition, and other violations, the person carrying out this act shall be held solely liable, the firm’s right of recourse against the user due to this violation is reserved,
 • Excluding the related agreements executed on this subject by the firm with third persons, all intellectual-industrial rights and all kinds of property right belong to the firm, the firm’s right to modify and suspend the service is reserved,
 • The user’s intervention in software codes and performance of reverse engineering operations are prohibited, the user is prohibited from copying and making reference without authorization, carrying out any activity which slows down or makes the system unusable, the user must compensate the negative/positive/moral loss arising from these acts,
 • Users are solely liable to the greatest extent possible for decisions taken and operations performed within the framework of information/advertisement etc. acquired directly or indirectly via the firm,
 • For services supplied specifically to a person and which are outside the ambit of this agreement, a remote sales agreement in addition to this agreement shall be executed.

IN-APP PURCHASE

 • Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.
 • Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
 • Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
 • Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
I read each of the principles and rules specified above, agree with them, and accept the provisions regarding confidentiality and the principles of use of my personal data and all the articles included in the agreement, I authorize the communication of commercial electronic messages, and I wish to be a member of the FORMASSIST application under the said terms.