Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR 

 1. İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”), müşterinin (“Müşteri”), FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3 D:43 Ümraniye 34771 İstanbul adresinde mukim [şirket unvanını belirtin]'ye (“Form Assist”) ait https://formassist.net/elektronik ticaret internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ile Form Assist’e ait “Form Assist” uygulaması (“Uygulama”) üzerinden sipariş vererek satın almak istediği ürünün veya hizmetin (“Ürün/Ürünler”) İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden müşteriye satımına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Müşteri, ödeme ekranındaki “Satın Al” tuşuna tıklayarak işbu Sözleşme’yi okuduğunu ve işbu Sözleşme ile bağlanma iradesi gösterdiğini kabul ve taahhüt eder.
 2. İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi ve Uygulama’nın ilgili kısmında bulunabilecek Ön Bilgilendirme Metni, Üyelik ve Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi ve Uygulama içindeki tüm yasal uyarılar ve aydınlatma metinleri nitelikleri itibariyle bir bütün teşkil eder.

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT 

 1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Form Assist’in İnternet Sitesi veya Uygulaması üzerinden satışa sunduğu Ürünlerin, İnternet Sitesi ve Uygulamada belirtilen fiyatlandırma üzerinden Müşteri’ye satışına ilişkindir. Müşteri, İnternet Sitesi’nde veya Uygulama’da detayları belirtilmiş Ürünün alımını onayladıktan sonra, sipariş verilen Ürünlerin bedeli ve masraflarını seçtiği ödeme yöntemi ile ödemeyi; Form Assist ise Ürünleri işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarla Müşteri’ye satıp devretmeyi kabul ve taahhüt eder.
 2. Ürünlerin cinsi, miktarı, modeli, ödeme, bedel, tahsilat ve kargo bilgileri İnternet Sitesi’nde veya Uygulama’da ve siparişin onaylanmasından önceki ekranda Müşteri’nin bilgisine sunulmuş ve Müşteri “Satın Al” tuşuna tıklanmasından önce bu tuşa basılmasının sonucunun işbu Sözleşme’ye taraf olma iradesi anlamına geldiği konusunda bilgilendirilmiştir. Ürünlere ilişkin tüm bilgiler ödeme ekranında sunulmuştur.

MADDE 3 – MÜŞTERİ'NİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR 

Müşteri, bu Sözleşme'nin Müşteri tarafından İnternet Sitesi'nde veya Uygulama’da kabul edilmesi ile birlikte kurulmasından, Ürün siparişini vermeden ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce İnternet Sitesi’nden ve Uygulama’dan ilgili sayfaları üzerinden aşağıdaki konularda tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyit etmekte olup, bu hususları peşinen kabul eder:

 • Form Assist’in aşağıdaki bilgileri:
Satıcı: FORM ASSİST SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANLIK YAZILIM TİCARET A.Ş.
Mersis No: 0388134700300001
Adres: FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3 D:43 Ümraniye 34771 İstanbul
Telefon: 0216 706 11 22
Fax: 0216 706 11 22
E-posta: [email protected]
 • Ürünler'in İnternet Sitesi'nden veya Uygulama’dan satın alınması ile ilgili aşamalar ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine elveren amaca uygun yöntemlerin var olduğu;
 • Form Assist tarafından kullanılan, Müşteri bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı/işleme ve Müşteri'ye elektronik iletişim kuralları ile Müşteri bu hususlarda Form Assist'e verdiği izinler, Müşteri'nin kanuni hakları, Form Assist'in hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri;
 • Ürünler için Form Assist tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları;
 • Ürünler için Form Assist tarafından kabul edilen ödeme araçları ile Ürünler'in temel özellik/nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Müşteri’nin Form Assist'e ödeyeceği toplam bedel);
 • Ürünler'in Müşteri'ye teslimine ilişkin usuller ile nakliye/teslim/kargo masrafları hakkında bilgiler;
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların hak ve sorumlulukları;
 • Müşteri'nin cayma hakkına sahip olmadığı haller;
 • Müşteri'nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Müşteri'nin cayma hakkını kaybedeceği;
 • Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürünler’in cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulması veya bir değişikliğe uğraması durumunda Müşteri'nin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Form Assist'e karşı sorumlu olacağı, Form Assist'in kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Müşteri'ye yapacağı geri ödemeden mahsup ile tahsil edebileceği;
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Müşteri’nin Ürünleri Form Assist'e ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar;
 • Müşteri’nin tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı;
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından İnternet Sitesi’nde veya Uygulama’da onaylanarak kurulmasından sonra Müşteri’ye elektronik posta ile gönderildiğinden Müşteri tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Form Assist 'in de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği;
 • Uyuşmazlık hallerinde Müşteri'nin Form Assist'e iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 sayılı kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne iletebileceği ve
 • Ön Bilgilendirme Metni ile bilgilendirilen tüm hususlar.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI 

 1. Müşteri, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içerisinde Form Assist’e iletilmesi gerekli olup, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 günlük kanuni cayma hakkı süresi dolmadan, açık bir şekilde, yazılı/sözlü olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Form Assist’e yöneltilmesi yeterlidir.
 2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde müşterinin veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 3. Müşteri cayma hakkını kullanmak için, cayma kararını bildiren başkaca açık bir beyanda da bulunabilir. Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü müşteriye aittir.
 4. Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildiriminin yanı sıra 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen Ürünün gönderildiğine ilişkin fatura aslının Form Assist’e iadesi gereklidir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Form Assist’e teslim edilmesi zorunludur. Müşteri, Ürünün mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen kullanım ve/veya değer azalmalarından ve/veya hasarlardan sorumlu olacaktır.
 5. Ancak müşterinin kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
  1. Müşteri özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, müşteri siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil),
  2. Kozmetik ve benzerleri ile çikolata ve benzerleri gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
  3. Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar (yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb.)
  4. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
  5. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
  6. Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
  7. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
  8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
  9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
  10. Müşteri onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve
  11. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile müşteri ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
 1. Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, müşteri, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde üründe meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe değişiklik veya bozulma olursa müşteri cayma hakkını kaybedebilir ya da Form Assist tarafından kabul edildiği hallerde, müşteriye iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.
 2. Söz konusu cayma hakkının müşteri tarafından süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gün içerisinde, Form Assist’in aşağıdaki adresine gönderilmesi zorunludur:
Adres: FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3 D:43 Ümraniye 34771 İstanbul
Telefon: 0216 706 11 22
Fax: 0216 706 11 22
E-posta: [email protected]
 1. Ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Müşteri Ürünü, söz konusu kargo firmasının, bulunduğu ilçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde Müşteriden masraf alınmaz. Form Assist [Pozitif Kargo] ile anlaşmalıdır.
 2. Bu iade işleminde Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Müşteri tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili belirtilen bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen Ürün iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
 3. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Form Assist'e ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürünün Müşteriye teslim masrafları Müşteriye, Ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir.

MADDE 5 – SORUMLULUK 

İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da satılan Ürünler Müşteri tarafından kullanma talimatına/şekline ve kişilerin genel sağlığına uygun olarak kullanılmalıdır ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına danışılmalıdır. Müşteri, Ürünler’in tıbbi hizmet sunumu kapsamında sunulmadığı konusunda bilgilendirilmiştir. Müşteri, satın aldığı Ürünleri kendi isteği ile aldığını, hakkında bilgi sahibi olduğunu ve satın aldığı ürünü uygun şekilde kullanmayı taahhüt eder.  Müşteri teslim almadan önce satın aldığı Ürün’ü muayene ederek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü teslim almayacaktır. Müşteri ayrıca Ürünlerin teslim alınmasından itibaren son kullanma tarihini kontrol etmekle yükümlüdür. Bu sorumluluk tamamen Müşteri’de olup, Form Assist, bu konularda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER 

 1. Sözleşme konusu Ürün/Ürünler, 30 günü aşmamak koşulu ile Müşteri'ye veya İnternet Sitesi'nde veya Uygulama’da gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Form Assist, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Müşteri'nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Müşteri'nin Ürünü, kargo firmasının, Form Assist tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
 2. Stoklarda bulunan Ürünler 7 (yedi) işgünü içerisinde Müşteri’ye teslim edilmek üzere kargoya teslim edilecektir.
 3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Müşteri’ye aittir. Form Assist, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde veya Uygulaması’nda şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Müşteri'ye yansıtmayabilir.
 4. Ürünlerin teslimatı anında Müşteri'nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Form Assist, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecek olup, Ürün Sözleşme’ye uygun olarak teslim edilmiş olacaktır. Ürün’ü Müşteri tarafından belirtilen teslimat adresinde teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Müşteri'nin sorumluluğundadır. Ürün, Müşteri'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Form Assist sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Müşteri'nin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Form Assist'e iade edilmesinden dolayı oluşacak giderler Müşteri'ye aittir.
 5. Müşteri, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Form Assist sorumluluk kabul etmeyecektir.
 6. Müşteri'nin, Form Assist tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin Form Assist'e tamamen ödenmemesi halinde Form Assist, tek taraflı olarak Sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Form Assist'e ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Müşteri tarafından Form Assist'e iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Müşteri’nin kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır. Form Assist'in iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm sözleşmesel ve kanuni hakları saklıdır. Tereddüte mahal vermemek adına, Müşteri'nin Ürün’ün satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça Müşteri’ye sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; işlem bu çerçevede gerçekleşse de Form Assist ilgili Ürün satış bedelini her halükarda defaten tahsil edecektir. Bu kapsamda gerçekleşen Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir; peşin satıştır. Form Assist'in ayrıca kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Müşteri'nin temerrüdü halinde, herhangi bir mahkeme kararını beklemeksizin, yürürlükteki ilgili mevzuatın öngördüğü oranda aylık temerrüt faizi uygulanabilir.
 7. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü ve işbu Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addedilebilecek durumlar nedeni ile taahhüt ettiği sürede ve yasal olarak belirlenen azami süre zarfında teslim edilememesi durumunda, Form Assist teslimat ile ilgili olarak Müşteri'yi bilgilendirir. Bu durumda Müşteri siparişi Form Assist’e yazılı olarak bildirmek suretiyle iptal edebilir veya olağanüstü durum/mücbir sebep sonuna kadar bekleyebilir.
 8. Form Assist’in kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında olağanüstü olay/mücbir sebep olarak addolunacak olaylara örnek olarak ve sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki durumlar verilebilir.

(a)  Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler,

(b)  Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı, sıkıyönetim ilan edilmesi,

(c) Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın ve sair doğal afetler,

(d) Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı,

(e) Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı,

(f) Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları,

(g) Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar,

(h) Yoğun trafik ve haberleşmenin kesilmesi.

  1. Form Assist kontrolü dışındaki olağanüstü olay/mücbir sebebi sonlandırmak veya olağanüstü olay/mücbir sebebe rağmen Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.
  2. Form Assist, Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu makul süre içinde açık bir şekilde Müşteri'yi kanuna uygun olarak bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite veya fiyatta başka bir Ürün tedarik edebilir; bu durumda Form Assist Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılacaktır. Müşteri söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin sözleşmesel ve kanuni hükümler uygulanır.
  3. Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olan caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (ondört) gün içinde Müşteri'ye iade edilir. Bu durumda aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

(a) İade Müşteri'nin Form Assist'e Ürün bedeli ödenmesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi Müşteri kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinin Form Assist tarafından yapılmasında sonra Müşteri hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Müşteri, olası gecikmeler için Form Assist’in herhangi bir şekilde müdahale etmesinin mümkün olmadığını ve buna ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Müşteri hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 haftayı bulabilmektedir).

(b) Form Assist’in iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır.

(c) Sözleşme'nin Form Assist'in edimini ifa etmemesinden ötürü Müşteri tarafından feshedildiği hallere ilişkin Müşteri’nin kanuni hakları vardır ve saklıdır.

(d) Müşteri Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki Form Assist iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Form Assist'e dilediği zaman bildirebilir.

(e) Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, Müşteri tarafından İnternet Sitesi'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, Üyelik ve Kullanım Koşullarında ve İnternet Sitesi'nin ve Uygulamanın ilgili satış aşamaları veya genel bilgilendirme kısımlarında yer almaktadırlar.

(f) Müşteri, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta adresine gönderileceği için söz konusu Ön Bilgilendirme’yi ve bu Sözleşme'yi, ilgili e-postayı kendi cihazına kaydedip saklayarak bunlara her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, bunlar Form Assist nezdindeki sistemlerde 3 yıl süre ile muhafaza edilir.

(g) Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Form Assist’in kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; tarafların ilgili yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 7 – MÜŞTERİ'NİN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ MERCİİ

 1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl belirlenen ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Müşteri, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Form Assist'in yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Form Assist’in kusurundan kaynaklı olarak işbu Sözleşme’de belirtilen nitelikte Ürün sunulamaması, ayıplı ürün sunulması halinde, Müşteri’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve ilgili yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.
 2. Müşteri, işbu Sözleşme'yi ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş, Ön Bilgilendirme’yi, İnternet Sitesi'nde veya Uygulama’da yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellikleri ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Form Assist ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgileri ve bilgilendirmeleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler/elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme'nin 4. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde ve Uygulamada elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder. Gerek söz konusu Ön Bilgilendirme gerekse bu Sözleşme, Müşteri'nin Form Assist'e bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilmekte olup, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.