KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Form Assist Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Yazılım Ticaret Anonim Şirketi (“Form Assist”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. Form Assist, veri sorumlusu sıfatıyla müşterilerinin ve üyelerinin kişisel verilerini ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşbu aydınlatma metninin amacı mobil uygulamamızı ve/veya internet sitemizi kullanan müşterilerin ve üyelerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir.

 1. Kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenme amaçları

Form Assist kişisel verilerinizi, mobil uygulamamız ve/veya internet sitemiz üzerinden ürün veya hizmetlerimizi satın aldığınızda, hizmetlerimize ilişkin geri bildirimlerinizi veya bilgi ve satın alma taleplerinizi Form Assist’e ilettiğinizde, çağrı merkezi görüşmeleri sırasında otomatik yollarla doğrudan sizlerden veya iş ortaklarından elde eder.

Form Assist tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz; sipariş taleplerinin alınması ve yerine getirilmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi ve çözümlenmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin arttırılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, onayınız olması halinde kutlama, reklam, tanıtım, promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim verileriniz (adres, telefon, e-posta vb); ürün/hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi ve çözümlenmesi, analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin arttırılması, rızanızın olması halinde kutlama, tanıtım, promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Finansal veriler (fatura, ödeme bilgisi vb); finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Müşteri işlem (satın alınan ürün/hizmet, siparişe ilişkin bilgileri, alışveriş tutarı, vb); talep ve şikayetlerin takibi ve çözümlenmesi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin arttırılması, rızanızın olması halinde tanıtım, promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Sağlık verisi (kan testi); açık rızanızın olması halinde, sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetlerinin sunulması

Görsel kayıtlar (video kayıtları); sağlıklı beslenme ve spor eğitimi hizmetlerinin sunulması, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin arttırılması

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Form Assist’in, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 • Açık rıza
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Form Assist’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Form Assist’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizin açık rızaya dayalı olarak işlendiği faaliyetlerde, rızanızı her zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, ürün teslimatının gerçekleştirilmesi amacıyla kargo şirketlerine, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve talep ve şikâyetlerin çözümlenmesi amacıyla çağrı merkezine ve ürün iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara aktarılmaktadır. Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumuna aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Uygulamamızı ve internet sitemizi kullanmanız sırasında elde ettiğimiz kişiler verileriniz, yer sağlama hizmeti aldığımız servis sağlayıcılarımızın Fransa ve Almanya’da bulunan sunucularında saklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde, [email protected]adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Form Assist Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Yazılım Ticaret Anonim Şirketi