Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. 

Form Assist Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Yazılım Ticaret Anonim Şirketi (“Form Assist”), üye ve müşterilerinin kişisel verilerini, veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca sizi bilgilendirmek istemekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

Form Assist kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla çağrı merkezi görüşmeleriniz sırasında doğrudan sizden, aplikasyon veya internet sitesi kullanımınız sırasında doğrudan sizden veya otomatik yollarla kullanım alışkanlığınıza göre sistemden elde etmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Form Assist tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi

İletişim verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama, mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

Finansal veriler; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Müşteri işlem; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Form Assist’in kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 1. Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 2. Form Assist’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması ve işlemenin kanunlarda öngörülmesi
 3. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Form Assist’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, ürünlerin tarafınıza iletilebilmesi adına kargo şirketlerine, beslenme danışmanlığı hizmeti sunulabilmesi adına anlaşmalı diyetisyenlerimize, sağlıklı yaşam danışmanlığı hizmeti sunulabilmesi adına spor danışmanları, koçları yada antrenörlerine, müşteri ilişkileri yönetimi için anlaşmalı olduğumuz çağrı merkezine, iade talebi halinde bankaya, herhangi bir talep halinde ise kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz Fransa’da bulunan sunucularda saklanmakta olup, müşteri işlem bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcılarımızda saklanmaktadır.  

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

KVKK tahtında,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz. 

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı aşağıdaki adrese iletebilirsiniz: 

[email protected]

Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,

Form Assist Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Yazılım Ticaret Anonim Şirketi