TARAFLAR

Bu Sözleşme͛nin bir tarafında; FORMASSIST͛i (kısaca aplikasyon veyahut uygulama) piyasaya süren F.Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd.Buyaka 2Sitesi 3.Bl. No:8 /C D:92 Ümraniyeİstanbul adresli Acts İletişimve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır)ilediğer tarafında FORMASSIST uygulamasına yeni kaydolan gerçekyada tüzel kişi (bundan sonra kullanıcı veyahut üye) vardır.

Şirket bilgileri: Tel/Faks:+90 216 706 1122 Eposta: [email protected](Mersis No:0-0050-5442-7800016). Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO’nun meslek ile ilgili dav-ranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan öğrenebilir.

KAPSAM

Bu Sözleşme͛nin konusu, Şirket͛e ait olan http://www.formassist.net adresli internet sitesinden, AppleStore͛dan veyahut GoogleMarket͛tan yadaŞirket͛in ileride belirleyebileceği sair platformlardan mobil cihazlara indirilebilen uygulamanın kullanıcı tarafından kullanım koşullarıdır.

Şirket, uygulama ve internet sitesi marifetiyle, mümkün olduğu kadarıyla ihtiyaca uygun olarak, diyet ve egzersiz planlarını, sağlıklıyaşam ürünlerini veyahut hizmetlerini öneri olarak kullanıcıya sunacaktır.

İşbu Genel Üyelik Sözleşmesi͛yle, kullanıcının ücretsiz ve deneme amaçlı alacağıhiz-metlerin şartları belirlenmiştir. Kullanıcı, ücretli ve kendisine özel hizmet almak istediği takdirde, bu Sözleşme͛nin devamı niteliğinde olan ilgili sözleşmeyi ayrıca imzalayacaktır.Şirket, dilediğinde hizmeti kesebilir.

Verilen hizmet kesinlikle tıbbi bir hizmet olmayıp, herhangi bir sonuç garantisi içermez. Tavsiyelere uyup uymamak veyahut bunların olumlu/olumsuz sonuçları konusunda kullanıcısorumludur. Şirket, kullanıcıya garanti vermez.

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasındadoğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarıveİstanbul Mahkemeleri veİcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

GENEL ŞARTLAR

Bu Sözleşmenin Şirket açısından geçerli olması için, kullanıcının, istenilen üyelik bilgilerini eksiksiz vedoğru olarak mobil uygulama üzerinden girmiş olmasışarttır. Kullanıcı belirtilen onay ve/veya izinleri vererek, bu Sözleşme͛yi mobil uygulama üzerinden Şirket ile kurmuşsayılır. Kullanıcının, aplikasyonun kullanımı veyahut Sözleşme͛nin kurulumu esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğu kabul edilir. Kullanıcı, vermiş olduğu herhangi bir bilginin hatalıolması halinde, yanlış beyan ile bağlantılı olsun olmasın,Şirket͛ten herhangi bir menfi/müspet/manevi zarar talebinde bulunmayacağınıpeşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı, üyelik işleminin tamamlanmasından sonra verdiği bilgilerde bir eksiklik veyahut hata fark ettiğinde, [email protected] ‘e e-posta göndermek suretiyle eksik/yanlış bilginin düzeltilmesini talep edebilir. Bu talebin, e-postanınŞirket͛e ulaşmasından itibaren yedinci gün itibariyle tebliğalınmış olduğu varsayılır.Gün hesaplaması yapılırken, sadece iş günleri hesaba katılır.

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında, bu Sözleşme, (form-metin olarak) kullanıcının üyelik esnasında bildirdiği e-posta adresine gönderilir. Bu Sözleşme, ayrıca http://formassist.net ‘da form haliyele yer almaktadır.Şirket, üyeye “özel” (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme͛yi saklamakla yükümlü değildir. Kullanıcı, ihtilaf halinde, böyle özel bir metnin olmadığınıveSözleşme örneğinin web sitesindeki gibi olduğunupeşinen öğrenerek ve kabullenerek Sözleşme͛nin tarafı olmuştur.

Kullanıcı, dilediğinde bu Sözleşme͛yihiçbir gerekçe göstermeksizinve ceza ödemeksizin sona erdirebilir. Kullanıcı, internet sitesi üzerinden üyeliğini dilediğinde sonlandırabilir. Şirket, Sözleşme͛yi herhangi bir sebep sunmaksızın feshetme hakkınıve teknik sebeplerle veyahut gerekli gördüğü herhangi bir sebebe bağlı olarak hizmeti durdurma veyahut kesme hakkını haizdir.

Şirket, bu Sözleşme͛den dolayı hak ve yükümlülüklerini veyahut Sözleşme͛yi tamamen, kullanıcının herhangi bir onayını almaksızın yada ona bildirim yapmaksızın üçüncü gerçek/tüzel kişilere devredebilir. Kullanıcı, Şirket͛inen geniş anlamdaki bu temlik hakkını tanıdığınıpeşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

DİYET VE EGZERSİZ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ KAPSAM VE SINIRLAR

Kullanıcı, internet sitesinden veya aplikasyondan edindiği beslenme tavsiyelerinin tıbbitedavi anlamına gelmediğini, kullanıcının özel sağlık durumlarıile ilgili Şirket͛in bir sorumlu-luğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buşart kişiye özel hazırlanmışolsun yada olmasın tüm hizmetler içingeçerlidir.

Kullanıcı, aldığı hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, nabzının;akıllı saat, iwatch, cep te-lefonu veyahut benzeri teknolojik aletler vasıtasıyla ölçülebileceğini bilmektedir. Bu ölçümler aplikasyon vasıtasıyla Şirket͛çe yapılabileceği gibi; kullanıcının cihazlarıbu verileri kendiliğinden de topluyor olabilir. Bu durumda, Şirket, nabız verisini toplayan üçüncü kişilerden, buverileri almak hakkını haizdir. Kullanıcı, her halde, uzaktan yapılan nabız ölçümlerinin tutarlıolamayabileceğini, yanılma payının yüksek olduğunu,bu verilerin kesin veri olarak değerlendirilemeyeceğini bilmektedir. Şirket, nabız ölçmek konusunda piyasaya süreceği yeni cihazları kullanıcının beğenisine her türlü iletişim metoduyla sunmak hakkını haizdir. Şirket, hiçbir şekilde, uzaktan elektronik aletler marifetiyle yapılan nabız ölçümlerinin yüzde yüz doğ ru olacağını garanti etmez. Şirket͛in aksine yazılı bir beyanı olmadıkça, ileride de böyle bir garanti verdiği varsayılamaz.

Kullanıcı, aplikasyondan veyahut internet sitesinden sağladığı içeriğin, 18yaş altındakiler ve/veya zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabileceğini bildiğini kabul, beyan vetaahhüt eder. Kullanıcı, kendisinin 18yaşından büyük ve farik mümeyyiz olduğunu beyan vetaahhüt eder.

İnternet sitesi, aplikasyon veyahut sair şekilde verilen beslenme listesi, tavsiyesi, diyet listesi, egzersiz programıvb hizmetlerden dolayıŞirket sorumlu değildir. Kullanıcıya karşı her türlü sorumluluk; doğrudan çalışan veyahut işi yüklenen gerçek veya tüzel kişiye aittir. Kullanıcı, herhangi bir menfi/müspet/manevi zarardan dolayıŞirket͛e karşı herhangi bir sorumluluk öne sürmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, verilen hizmetin hiçbir şekilde tıbbi tedavi niteliği taşımadığınıvekişiye özel bir sağlık durumunun varlığı halde uygulanmaması gerektiğini, hizmet ve tavsiyelerin sağlıklı bi-reyler için olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı; aplikasyondan veyahut internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerce yönetilen bağlantılara ulaştığında, bubağlantıların doğruluğunun Şirket güvencesinde olmadığını anlamışve kabul etmiştir. Bu yolla veyahut sair yolla kullanıcı hesap bilgileri veyahut sair varlıklarınabir saldırı olması halinde, kullanıcı sorumlu olup, kullanıcı, Şirket͛ten herhangi bir menfi/müspet/manevi zarar talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK

Şirket, kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımıve imhasıile ticari elektronik iletişimler vediğer hususlarda, aşağıda genel esasları belirtilen kurallara tabidir:

 • Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, Şirket veya yüklenici olarak tayin ettiği ilgili kuruluşcainternet altyapısında alınmıştı Aplikasyon ve internet sitesi kullanımlarında, tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, Şirket’ ten bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak (kullanıcıile banka) arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirket tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez). Bunların güvenliği hususunda Şirket’e herhangi bir sorumluluk at-fedilmez.
 • Siteye/aplikasyona üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartıve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntü Banka ve kredi kartlarının güvenliği vekullanıcının üyelik şifre işlemlerinin yahut sair hesaplarının güvenliği kullanıcıyaait-tir.
 • Kullanıcı bilgileri, yasal düzenlemelerin öngördüğü zorunluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açı
 • Kullanıcının verdiği kişisel olan/olmayan tüm bilgiler (ad-soyad, cinsiyet, medeni du-rum, yaşanılan bölge, ilgi alanları, vücut ölçüleri, beslenme alışkanlıkları, kiloları, alışverişalışkanlığı-beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numaraları, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, e-mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri vesaire gibi bunlarla sınırlı kal-mamak kaydıyla tüm bilgiler), Şirket ve iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından; her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pa-zarlama, kredi kartıve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamalarıve işlemleri yapılmasıamacıileve sair nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ilealınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, saklanabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, trans-fer olunabilir, imha edilebilir ve sair kanunlara uygun suretler ile iş
 • Aplikasyonun kullanıldığı hallerde cihazda ilgili fonksiyon açık ise, her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler (konum verileri, incelenen ürünler vealışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) bluetooth, beacon ve genel-özel kablosuz ağbağlantılarından uygun teknik yöntemler ilealınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen ticari amaçlar ileanılan şirketler ve kuruluşlarca kullanı Şirket, kullanıcı bilgilerini ve kullanıcının yorum ve yazılarını, sosyal medya platformlarında ve internet ortamında, kişisel hakları açıkça rencide etmemek şartıyla paylaşabilir. Açıkça rencide olmamak duru-munda Şirket’in hakkı saklıdır. Kullanıcı, açıkça rencide olduğunu düşündüğü halde Şirket’e yazılı olarak başvurmak zorunda olup, herhalde Şirket’e bir sorumluluk at-fedilemez.
 • Kullanıcı, dilediğinde bu bilgilerin kullanılmamasıve silinmesi içinŞirket’e baş Bu hususlardaki başvuru ve talepler, yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçe açıklanmak suretiyle reddedilecektir. Şirket, Kanun-ların kendisini yükümlü tuttuğu kişisel veri işlemlerini yapmaktan imtina etmez.
 • Şirket, kullanıcıya; SMS, e-posta, telefon araması, bluetooth, beacon veyahut bunlarlar sınırlı olmamak kaydıyla sair tüm yollarla elektronik iletişim sunabilir, bilgi gönderebilir, reklam yapabilir, reklam yapılmasına aracılık edebilir.
 • Kullanıcı, bilgisayar ve mobil cihazlarının işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısıayarlarından dilediğinde “çerez”leri kaldırabilir ve/veya bildirimleri durdurabilir.

SÖZLEŞME KAPSAMININ KULLANICI TARAFINDAN BİLİNMESİ

Bu sözleşmeyi aplikasyon üzerinden okuyup onaylamak suretiyle Sözleşmenin tarafı olan kullanıcı:

 • Sözleşmede yazılı tüm bilgileri, şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, keza ilgili hak ve sorumluluklarıtaşıyacağını,
 • Özellikle Kişisel Verileri bakımından, Sözleşme͛nin KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİKbölümündeki şartları tek tek okuduğunu, anladığınıvebu Sözleşme͛yi kurduğunu,
 • Özellikle Ticari Elektronik İletiler bakımından, Sözleşme͛nin KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİKbölümündeki şartları tek tek okuduğunu, anladığınıvebu Sözleşme͛yi kurduğunu,
 • Verilen hizmetin herhangi bir tıbbi yardım, doktorluk yada hemşirelik hizmeti, sağlık hiz-meti olmadığını; verilen egzersiz ve diyet listelerinin (kişiye özel hazırlanmış olsun yadaolmasın) tamamen kullanıcının sağlıklı bir birey olduğu ön kabulüyle vebudoğrultuda sağlıklı bir birey olarak verdiği bilgiler çerçevesinde tavsiye niteliğinde hazırlanmış olduğunu,
 • Kullanıcının Şirket͛e karşı herhangi bir sebeple herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini ve bir sorumluluk varsa her halde bundan yüklenicinin yada çalışanın sorumlu olduğunu,maddi yada müspet zararla birlikte her türlü sair tazminat hakkının dabu sorumsuzluk ha-line dahil olduğunu,bu sorumsuzluk halinin veen geniş anlamda KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİKbölümünde belirtilen hususlarıda kapsadığını,
 • Üyelerin birbirlerine veyahut üçüncü kişilere karşı olan her türlü haksız fiillerinden, telif hakkı ihlallerinden, haksız rekabet sonucuna yol açacak eylem ve işlemlerinden ve sair ihlal-lerinden Şirket͛in sorumlu olmayıp,bu fiili gerçekleştirenin tek başına sorumlu olduğunu, bu ihlalden dolayıŞirket͛in kullanıcının sorumluluğunagitmesi hakkının saklı olduğunu,
 • Şirket͛inbu konuda üçüncü kişilerle yaptığı nispi anlaşmalar hariç olmak üzere, tüm fikri-sınai haklar ile her türlü mülkiyet hakkının Şirket͛e ait olduğunu,Şirket͛in verilen hizmetin şekli ve hizmetin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere her türlü değişiklik hakkının saklıolduğunu,
 • Kullanıcının yazılım kodlarına müdahale etmesinin ve tersine mühendislik işlemleri yapmasının yasak olduğunu, izin almaksızın kopyalama vealıntı yapılmasını yasak olduğunu, sistemi yavaşlatıcı veyahut kullanılamaz hale getirici her türlü faaliyetin yasak olduğunu, kullanıcının bu fiillerden dolayı oluşacak menfi/müspet/manevi zararı tazminle yükümlü olduğunu,
 • Kullanıcıların doğrudan yada dolaylı olarak Şirket vasıtasıyla edindikleri bilgi/reklam vs. çerçevesinde aldıkları kararlar ve işlemlerden tek başlarınaveen geniş anlamda sorumlu olduklarını
 • Bu Sözleşme kapsamından başkavekişiye özel yapılacak hizmet alımlarında, bu Sözleşme͛yeek olarak ayrıca kurulacak mesafeli satış sözleşmesinin söz konusu olacağını

UYGULAMA İÇI SATIN ALMA

 • Ödemeniz iTunes hesabınızdan düşü
 • Bu hizmet için devamlı faturalandırma yapılacaktır
 • Bir sonraki dönemler için ücret üyelik süresinin sonuna 24 saat kala hesabınızdan alınır
 • Dilediğiniz zaman Hesap Ayarlarınızdan otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz.

gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Yukarıdaki esaslarıve kuralları tek tek okudum, benimsedim, gizlilik hükümlerini ve kişisel bilgilerimin kullanılması esaslarınıve Sözleşme’nin tüm maddelerini kabul ettim, ticari el-ektronik ileti gönderilmesine izin verdim, anlatılan şartlarda FORMASISST aplikasyonuna üye olmak istiyorum.

1
Selam,
Sana nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by